Statement by the Chief Prosecutor Clint Williamson

29 July 2014

 

Chief Prosecutor of the European Union Special Investigative Task Force (SITF), Ambassador Clint Williamson, made a statement on the SITF investigative findings, on Tuesday 29 July 2014 at 10:30.

The statement and Q&A session can be viewed below.

 

 

 

Statement by the Chief Prosecutor of the Special Investigative Task Force (SITF) on investigative findings

  • SITF has found compelling evidence to file an indictment against certain formersenior officials of the Kosovo Liberation Army (KLA).
  • Investigative findings are largely consistent with the Council of Europe (CoE) report of 2011.
  • Indictments will be filed once an judicial mechanism is established to host a fully independent,impartial, transparent and secure trial.

Chief Prosecutor of the European Union Special Investigative Task Force (SITF), Ambassador Clint Williamson, made a statement on 29 July 2014 in Brussels to announce the investigative findings of the SITF. Ambassador Williamson said that the investigation conducted by the SITF had progressed to the point where he was prepared to announce findings and that these were largely consistent with the Council of Europe report of 2011 by Senator Dick Marty. The SITF found compelling evidence against certain former senior officials of the Kosovo Liberation Army (KLA) and an indictment against these individuals for serious violations of international humanitarian law, including crimes against humanity and war crimes, was justified.

Chief Prosecutor Williamson underlined that the victims of these crimes were mainly Serbs, Roma, and other minorities, but also Kosovo Albanians who were labeled either to be collaborators with the Serbs or, more commonly, to have been political opponents of the KLA leadership. The SITF has found compelling evidence that certain individuals in the senior leadership of the former KLA used elements of that organization to perpetrate violence in order to obtain political power and personal wealth for themselves. Chief Prosecutor underlined that it is as individuals that they must bear responsibility for their crimes.

Chief Prosecutor Williamson stated that the SITF could file an indictment against these individuals once an appropriate judicial mechanism is established to host a fully independent, impartial and transparent trial that ensures the highest standards of security for witnesses and for criminal proceedings. In this regard, Chief Prosecutor Williamson thanked the European Union, its Member States and international partners for the ongoing efforts in setting up such a court.

Download full statement here
Download press release here

Background
The Special Investigative Task Force (SITF) was set-up in 2011 to conduct an independent criminal investigation into the very serious allegations contained in the Council of Europe (CoE) report of January 2011 by Senator Dick Marty entitled: “Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo”. The mandate of the SITF is to investigate and, if warranted, prosecute individuals for crimes alleged in the report.
The SITF consists of international staff only and, in order to further reinforce the independence and confidentiality of the process, the team is based in Brussels, Belgium.


Deklarata nga Kryeprokurori i Task Forcës Hetimore Speciale (TFHS) mbi të gjeturat hetimore

  • TFHS-ja ka gjetur prova të bindshme për të paraqitur një aktakuzë kundër ish-zyrtarëve të lartë të caktuar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
  • Të gjeturat hetimore përputhin në masë të madhe me raportin e Këshillit të Evropës (KiE) të vitit 2011.
  • Aktakuza do të paraqiten pasi që një mekanizëm gjyqësor vendoset për të mbajtur një gjyq krejtësisht të pavarur, të paanshëm, transparent dhe të sigurt.

Kryeprokurori i Task Forcës Hetimore Speciale (TFHS) të Bashkimit Evropian, Ambasadori Clint Williamson, bëri një deklaratë më 29 Korrik 2014 në Bruksel për të shpallur të gjeturat hetimore të TFHS-së. Ambasadori Williamson tha se hetimi i zhvilluar nga TFHS-ja ka përparuar deri në pikën kur ai ishte i përgatitur të shpallë të gjeturat dhe se këto përputhëshin në masë të madhe me raportin e vitit 2011 të Këshillit të Evropës nga Senatori Dick Marty. TFHS-ja ka gjetur prova të bindshme kundër ish-zyrtarëve të lartë të caktuar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) dhe që një aktakuzë kundër këtyre individëve justifikohet për shkelljet e rënda të së drejtës nderkombëtare humanitare, duke përfshirë krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës.

Kryeprokurori Williamson nënvizoi që viktimet e këtyre krimeve ishin kryesisht serbë, romë dhe pakicë të tjerë por gjithashtu shqiptarë të Kosovës të cilët i etiketuan si kolaboracionistët e serbëve ose, më shpesh, të cilët ishin thjeshtë kundërshtarë politik të udhëheqësisë së UÇK-së. TFHS-ja ka konstatuar që individë të caktuar në udhëheqësinë e lartë të ish-UÇK-së përdorën elementë të asaj organizate të kryejnë dhunë për të fituar fuqinë politike dhe pasuri personale për vetën. Kryeprokurori nënvizoi që është si individë që ata duhet të mbartin përgjegjësinë për krimet e tyre.

Kryeprokurori Williamson deklaroi që TFHS-ja mund të paraqesë një aktakuzë kundër këtyre individëve kur një mekanizëm gjyqësor i përshtatshëm vendoset për të mbajtur një gjyq krejtësisht të pavarur, të paanshëm dhe transparent që siguron standardët më të lartë të sigurimit për dëshmitarët dhe për procedurat penale. Në këtë drejtim, Kryeprokurori Williamson e falendëroi Bashkimin Evropian, shtetët anëtarë të tij dhe partnerët ndërkombëtarë për përpjekjet e vazhdueshme për vendosjet ë një gjykate të tillë.

Shkarkoni tekstin e plotë të deklaratës këtu
Shkarkoni tekstin e plotë të komunikatës për media këtu

Sfondi
Task Forca Hetimore Speciale (TFHS) u vendos në vitin 2011 të zhvillojë një hetim penal të pavarur në pretendimet shumë të rënda të përmbajtura në raportin të Këshillit të Evropës (KiE) të janarit të viti 2011 nga Senatori Dick Marty të quajtur “Trajtimi çnjerëzor të popullit dhe trafikimi i jashtëligjshëm të organëve njerëzore në Kosovë.” Mandati i TFHS-së është për të hetuar, dhe nëse duhet, për të ndjekur penalisht njerëzit për krimet e pretenduara në raportin. TFHS-ja përbëhet vetem nga personel ndërkombëtar dhe për të forcuar pavarësinë dhe konfidencialitetin të procesit më shumë, ekipi bazohet në Bruksel, Belgjikë.


Izjava glavnog tužioca Specijalnog istražnog tima o rezultatima istrage

  • Specijalni istražni tim došao je do neospornih dokaza za podizanje optužnice protiv pojedinih bivših rukovodioca Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).
  • Rezultati istrage uveliko se slažu s izveštajem Savetu Evrope iz 2011. godine.
  • Optužnice će biti podignute kada se uspostavi pravosudni mehanizam pred kojim će se održati potpuno nezavisno, nepristrasno, transparentno i bezbedno suđenje.

Glavni tužilac Williamson naglasio je da su žrtve tih zločina većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srba ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Specijalni istražni tim došao je do neosporivih dokaza da su pojedini visoko rangirani rukovodioci OVK koristili elemente te organizacije u nameri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Glavni je tužilac naglasio da će oni kao pojedinci morati da odgovaraju za svoje zločine.

Glavni tužilac Williamson rekao je da će Specijalni istražni tim podići optužnicu protiv ovih lica kada se osnuje odgovarajući pravosudni mehanizam pred kojim će se održati potpuno nezavisno, nepristrasno, transparentno i bezbedno suđenje koje će da obezbedi najviše standarde bezbednosti svedoka i krivičnog postupka. U vezi ovoga, glavni tužilac Williamson se zahvalio Evropskoj uniji i njenim državama članicama kao i međunarodnim partnerima na njihovim naporima koji su još uvek u toku kako bi došlo do osnivanja suda.

Ovde ucitajte puni tekst izjave
Ovde ucitajte puni tekst saopstenja za javnost

Osnovni podaci
Specijalni istražni tim osnovan je 2011. godine kako bi sproveo nezavisnu krivičnu istragu vezanu za jako ozbiljne navode sadržane u izveštaju “Nečovečno postupanje prema ljudima i nezakonita trgovina ljudskim organima na Kosovu” kojeg je senator Dick Marty podneo Savetu Evrope u januaru 2011. godine. Mandat Specijalnog istražnog tima je sprovođenje istrage i u slučaju da je opravdano preduzeti krivično gonjenje lica odgovornih za te zločine.
Specijalni istražni tim zapošljava isključivo međunarodne zaposlenike i kako bi ojačao svoju nezavisnost i obezbedio poverljivost postupka lociran je u Briselu, Belgija.

 

 

 

SITF at a glance

The Special Investigative Task Force (SITF) was formed in September 2011 to conduct an independent criminal investigation into the allegations contained in the Council of Europe report of January 2011 by Senator Dick Marty.

In September 2016 the SITF transitioned into the Specialist Prosecutor’s Office (SPO). It consists of international staff and is located in The Hague (the Netherlands).

Mr. David Schwendiman of the United States has been the SITF Lead Prosecutor since May 2015, and was appointed on 01 September 2016 as the Specialist Prosecutor. Mr. Schwendiman brings with him a wealth of professional and academic experience working at the highest levels in both international and domestic criminal prosecution. Prior to joining the SITF, Mr. Schwendiman served, among others, in Afghanistan and in Bosnia and Herzegovina.

Mr. Schwendiman succeeds Mr. Clint Williamson, who was the SITF Lead Prosecutor from October 2011 until August 2014.

Links

Special Investigative Task Force